STATUT KLUBU SPORTOWEGO YONEX TEAM LUBLIN

 

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE „ KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN” - zwany w dalszej części statutu KS YTL.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: KS YTL oraz YONEX TEAM LUBLIN.
 3. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

 • 2
 1. KS YTL działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest Lublin.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów KS YTL może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 3

KS YTL może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

 

 • 4
 1. KS YTL jest dobrowolną społeczną, samorządną organizacją badmintona działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.
 2. KS YTL może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.

 

 • 5
 1. KS YTL opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Dla realizacji celów statutowych KS YTL może zatrudniać pracowników. Pracownikiem KSYTL może być zarówno członek KSYTL, jak również osoba nie należąca do KSYTL.

 

 • 6
 1. KSYTL jest zawiązane na czas nieoznaczony.
 2. KSYTL posiada osobowość prawną.
 3. KSYTL działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

 

Cele i sposoby działania

 

 • 7.

Celem działania KS YTL jest organizacja, popularyzacja i rozwój badmintona oraz parabadmintona.

 

 • 8.

KS YTL realizuje swoje cele poprzez:

 1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Zorganizowanie struktury szkoleniowej na terenie miasta Lublina i województwa lubelskiego
 3. Zatrudnianie trenerów prowadzących szkolenie
 4. Opracowanie kierunków rozwoju badmintona w Lublinie
 5. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.
 6. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 7. Organizowanie zajęć i imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych
 8. Organizacja obozów sportowych , rekreacyjnych
 9. Prowadzenie szkolenia kadr trenerskich.
 10. Powoływanie kadr zawodniczych, promowanie awansów 
 11. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji i badań, na temat rozwoju i postępów zawodników będących pod opieką trenerów KS YTL
 12. Utrzymywanie stałych kontaktów z mediami.
 13. Podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów KS YTL.

 

Członkowie KS YTL ich prawa i obowiązki

 

 • 9
 1. Członkami KSYTL mogą być osoby fizyczne.
 2. Członkowie KS YTL dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

 

 • 10
 1. Członkami zwyczajnymi są osoby dobrowolnie zaangażowane w rozwój badmintona, którym bliskie są idee KSYTL i które złożyły pisemną deklarację członkowską.
 2. Członkostwo zwyczajne powstaje z chwilą przyjęcia przez Zarząd KS YTL pisemnej deklaracji o przystąpieniu do KS YTL oraz o gotowości do uiszczania składek członkowskich.

 

 • 11
 1. Członkami honorowymi zostają osoby fizyczne, którym Zarząd nada tę godność za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania badmintona.
 2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz ma obowiązek poszanowania Statutu KS YTL.

 

 • 12.

Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia z KS YTL.

 

 • 13.
 1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
 2. śmierci członka,
 3. złożenia przez członka Zarządowi KS YTL pisemnego oświadczenia o wystąpieniu.
 4. niepłacenia przez okres dwóch lat składki członkowskiej.
 5. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd KS YTL ze skutkiem od dnia śmierci członka lub złożenia przez niego oświadczenia o wystąpieniu lub upływu dwuletniego okresu niepłacenia składki członkowskiej.

 

 • 14.
 1. Wykluczenie z KS YTL następuje w przypadku nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz KS YTL.
 2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd KS YTL z własnej inicjatywy lub

na wniosek każdego członka KS YTL lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 1. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd KS YTL doręcza zainteresowanemu członkowi. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia KSYTL w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem Zarządu KSYTL.
 2. Od uchwały odmawiającej wykluczenia osobie lub organowi, który składał wniosek o wykluczenie, służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia KSYTL w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały.
 3. Członek wykluczony z KS YTL może do KS YTL przystąpić ponownie po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia.

 

 • 15.

Członkowie KS YTL mają prawo:

1) uczestniczyć w pracach i działalności KS YTL, w tym uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez KS YTL,

2) uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia KSYTL z głosem stanowiącym

2) wybierać i być wybieranymi do władz KS YTL,

3) poddawać ocenie działalność KS YTL i jego organów,

4) korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do KS YTL.

 

 • 16.

Członkowie KS YTL mają obowiązek:

1) przestrzegać statutu KS YTL,

2) brać udział w pracach KS YTL i realizować jego cele,

3) regularnie opłacać składki członkowskie.

 

Organy KS YTL

 

 • 17.
 1. Organami KS YTL są:
 2. Walne Zgromadzenie
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 6. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 7. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w KS YTL, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium. W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz.
 8. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu członka Zarządu KS YTL lub Komisji Rewizyjnej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybory uzupełniające.
 9. Podczas każdego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udziela się członkom Zarządu KS YTL absolutorium zwykłą większością głosów za okres, w którym pełnili swe funkcje.
 10. Członkowie organów KSYTL pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

 

 • 18.
 1. Najwyższą władzą KS YTL jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd KSYTL, nie wcześniej niż po upływie dziewięciu miesięcy od odbycia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd KS YTL w terminie jednego miesiąca:
 5. a) od podjęcia uchwały Zarządu KSYTL
 6. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej KSYTL
 7. c) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych KSYTL.
 8. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia składane są Prezesowi Zarządu KSYTL w formie pisemnej.

 

 

 • 19

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie ogólnych  kierunków  działalności  KS YTL i   program   działania   na  okres najbliższej kadencji.
 2. uchwalanie statutu i jego zmian.
 3. uchwalanie rozwiązania KS YTL
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. powołanie i odwołanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
 6. nadawanie i pozbawianie-członkostwa honorowego.
 7. rozpatrywanie zgłoszonych wniosków.
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu KSYTL

 

 • 20.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozstrzyga wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

 

 • 21.

Wybór nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej KS YTL nie przedłuża kadencji.

 

 • 22.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem:

 1. zmian Statutu, gdzie wymagana jest większość dwóch trzecich głosów;
 2. odwołania Prezesa Zarządu, gdzie wymagana jest większość trzech czwartych głosów.

Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania nad wyborem władz. Ponadto głosowanie jest tajne, jeżeli którykolwiek z członków Walnego Zgromadzenia tego zażąda.

 

 • 23.
 1. Osoby uprawnione do uczestnictwa zawiadamia się pisemnie o terminie, miejscu i projekcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 2. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad, przy czym porządek obrad można uzupełnić po jego przyjęciu o nowe punkty większością dwóch trzecich głosów .
 3. Zmiana Statutu nie może być umieszczona w porządku obrad, jeżeli nie była przewidziana w projekcie porządku obrad, o którym mowa w ust. 1 .

 

 • 24.
 1. Zarząd KS YTL składa się z trzech członków, wśród których są Prezes oraz Wiceprezes i Skarbnik.
 2. W razie wygaśnięcia mandatu członka lub członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd nadal działa.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Stowarzyszenia, jego obowiązki pełni Wiceprezes.

 

 • 25.
 1. Na swym pierwszym posiedzeniu odbytym nie później niż 14 dni po rozpoczęciu kadencji, konstytuuje się Zarząd KS YTL,
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 3. Dla usprawnienia swojej pracy i podziału kompetencji wśród swoich członków Zarząd może uchwalić Regulamin Organizacyjny.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.
 5. Zarząd do prowadzenia spraw KSYTL może zatrudniać pracowników lub/i zawierać umowy cywilnoprawne.

 

 • 26

Do kompetencji Zarządu KS YTL należy w szczególności:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. reprezentowanie KS YTL i działanie w jego imieniu,
 3. zarządzanie majątkiem KS YTL i wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych KS YTL.
 4. uchwalanie planów pracy i preliminarzy finansowych.
 5. podejmowanie uchwal o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego.
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 7. podejmowanie uchwał dotyczących ustania członkostwa w Zarządzie.
 8. ustalanie składki członkowskiej i innych opłat związanych z uczestnictwem członków w działalności statutowej KS YTL,
 9. przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych  i  innych  dokumentów dla Komisji Rewizyjnej,
 10. wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień,
 11. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach dotyczących KS YTL.
 12. inne sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej.

 

 

 • 27.
 1. Prezes Zarządu uprawniony jest do kierowania pracami Zarządu, w szczególności zwoływania posiedzeń zarządu i przewodniczenia im. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Prezes Zarządu może upoważnić Wiceprezesa do zwołania posiedzenia i przewodniczenia mu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.

 

 • 28.
 1. Do reprezentacji stowarzyszenia KS YTL uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu KS YTL.
 • 29.
 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością KS YTL.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz

sekretarza.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. a) kontrolowanie działalności Zarządu,
 3. b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu
 4. c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz

zebrania Zarządu,

 1. d) składanie wniosków o absolutorium dla władz KS YTL,
 2. e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu .

 

 • 30.

KS YTL ma prawo wyróżniania i nagradzania osób związanych z działalnością statutową KS YTL.

 

 • 31.

KS YTL może występować do władz państwowych i resortowych o przyznanie nagród i wyróżnień osobom związanym z działalnością statutową KS YTL.

 

 

Majątek i fundusze KSYTL

 

 • 32.

Majątek KS YTL tworzą w szczególności:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. środki pochodzące z ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
 4. dotacje, subwencje, granty, udziały, lokaty
 5. wpływy z działalności statutowej,
 6. dochody z ruchomości i nieruchomości.
 7. środki przekazane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

 • 33.
 1. Składkę członkowską pobieraną na rzecz KS YTL ustala Zarząd.
 2. Pobieranie składki należy do obowiązków Zarządu KS YTL.
 3. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

 • 34.

W razie rozwiązania KS YTL jego majątek przeznacza się na cel wskazany przez Walne Zgromadzenie.

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie KS YTL

 

 • 35.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania KS YTL podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

 • 36.

Uchwała o rozwiązaniu KS YTL określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek KSYTL.

 

Postanowienia końcowe

 

 • 37.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.