flaga-Polski

100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - TURNIEJ BADMINTONA

CS AKADEMOS

15.12.2018

WIECEJ INFORMACJI

Regulamin członkostwa w klubie badmintona 

 KS Yonex Team Lublin

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin skałda się z czterech części:
 • Postanowienia ogólne
 • Postanowienia dotyczące rodziców / prawnych opiekunów
 • Postanowienia dotyczące dzieci / zawodników
 • Postanowienia dotyczące trenerów / prowadzących zajęcia
 1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez KS Yonex Team Lublin jest możliwe tylko i wyłącznie po akceptacji i podpisaniu niniejszego regulaminu.
 2. Uczetnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz po uiszczeniu opłaty za wybraną wcześniej opcję treningową.
 3. Nowych członków nie dotyczy oferta „Grupy Srebrnej” i „Grupy Złotej” chyba że Zarząd Klubu postanowi inaczej.
 4. Z ofert wymienionych w pkt. 4 można skorzystać tylko i wyłącznie drogą awansu, lub w przypadku osób mających duże doświadczenie treningowe po decyzji Zarządu Klubu.
 5. Cennik umieszczony jest na stronie yonexlublin.pl w zakładce oferta.
 6. Opłaty za uczestnictwo w treningach dokonujemy do piątego dnia każdego miesiąca za rozpoczynający się miesiąc.
 7. Niedokonanie opłat w terminie spowoduje wykreślenie dziecka z listy osób biorących udział w treningu.
 8. Dokonana opłata stanowi podstawę do wpisania zawodnika na listę treningową.
 9. Opłaty za zajęcia indywidualne uiszcza się przed lub zaraz po zajęciach.
 10. Opłaty można dokonywać gotówką lub przelewem na wskazane poniżej konto. NR KONTA!!!
 11. Okres wypowiedzenia członkostwa w klubie KS Yonex Team Lublin to 30 dni od dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia przesłanego na adres Klubu bądź drogą mailową.
 12. Nieobecność zawodnika na planowych zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy, lub też do obniżenia opłaty w kolejnych miesiącach.
 13. Nieobecność można odrobić po wcześniejszym ustaleniu z trenerem i wybraniu dogodnego terminu.
 14. KS Yonex Team Lublin zobowiązuje się do umożliwienia odrobienia zajęć w przypadku, gdy są one odwołane z przyczyn związanych z Klubem.
 15. W przypadku długotrwałej nieobecności np. choroby, leczenia szpitalnego, rehabilitacji, itp. można zawiesić członkostwo w Klubie, a opłata za zawieszone zajęcia przejdzie na kolejny miesiąc.
 16. Zawodnik może wejść na halę sportową tylko i wyłącznie w zmiennym, niebrudzącym obuwiu.
 17. Na zajęcia przychodzimy minimum 10 min. wcześniej, tak aby cała grupa mogła równocześnie rozpocząć trening o wyznaczonej godzinie.
 18. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektów treningowych.

Postanowienia dotyczące rodziców / prawnych opiekunów

 1. Rodzic / prawny opiekun jest odpowiedzialny za przyprowadzenie dziecka na trening nie wcześniej niż 15 minut przed planowanymi zajęciami i za odebranie go po treningu nie później niż 15 minut po planowo zakończonych zajęciach. Wyjątkiem jest wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową lub też telefonicznie przedłużenia się czasu odbioru dziecka.
 2. Klub Yonex Team Lublin nie ponosi odpowiedzialności za drogę dziecka do miejsca treningu i drogę dziecka z miejsca treningu do domu.
 3. Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko w miejscach treningowych odpowiada rodzic / prawny opiekun.
 4. Rodzic w żadnym wypadku nie ingeruje w trening prowadzony przez trenera klubu Yonex Team Lublin.
 5. Zabrania się rodzicom / prawnym opiekunom, bądź osobom trzecim przebywania na hali w trakcie prowadzenia treningu.
 6. Rodzic / prawny opiekun powinien z szacunkiem odnosić się do zawodników, trenerów i innych pracowników zaangażowanych w organizację statutową Klubu, w tym pracowników obiektów na których klub Yonex Team Lublin prowadzi treningi, lub inne akcje szkoleniowe.

Postanowienia (obowiązki) dotyczące uczestników zajęć / zawodników

 1. Aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyć w treningach.
 2. Nie narażać siebie i innych na odniesienie kontuzji.
 3. Wykonywać wszystkie polecenia wydane przez trenera.
 4. Odnosić się z szacunkiem do trenera, innych zawodników, rodziców, sędziów i innych pracowników zaangażowanych w działalność Klubu.
 5. Szanować sprzęt sportowy udostępniony przez Klub, jak i również ten, który jest na wyposażeniu obiektów sportowych, gdzie odbywają się treningi i zawody sportowe.
 6. Bezwzględnie przestrzegać zasad Fair Play.

Postanowienia (obowiązki) dotyczące trenerów / prowadzących zajęcia

 1. Dbać o rozwój zawodników i solidnie wykonywać swoją pracę.
 2. Aktywnie prowadzić treningi.
 3. Zawsze być przygotowanym do zajęć.
 4. Nie narażać siebie, zawodników i innych osób na odniesienie kontuzji.
 5. Na zajęcia stawiać się co najmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 6. Brać pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas treningu.
 7. Z szacunkiem odnosić się do zawodników, innych trenerów.
 8. Dawać przykład dobrego zachowania i sportowego trybu życia.
 9. Motywować zawodników podczas treningów.
 10. Doceniać osoby dobrze pracujące na treningu z jednoczesnym motywowaniem tych, którzy mają problem z poprawnym wykonywaniem poleceń.

 

Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna                                                       Data i podpis zawodnika

 

.....................................................................                                                 ......................................................

 

Data i podpis trenera

 

.....................................................................